Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Uw fiscaal optimaal loon als zaakvoerder/bestuurder

Een Praktische Gids 2017 over... 

samengevat

Deze Praktische Gids 2017 leert u hoe u als zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap uw fiscaal optimale loon berekent en uitkeert. Met kennis van zaken berekent u het minimum dat u kunt uitkeren zonder belastingen te betalen en waarbij u toch al uw privéaftrekken en belastingverminderingen maximaal benut. Zo mist u geen enkele kans om uw loon te optimaliseren.

in detail

Dit dossier geeft u het inzicht en praktijkgerichte antwoorden op veelgestelde vragen:

 • wat valt er allemaal onder het begrip loon?
 • uw loon en de socialezekerheidsbijdragen
 • uw loon en de bedrijfsvoorheffing
 • uw loon en de personenbelasting
 • uw loon en de vennootschapsbelasting
 • uw loon en uw extralegaal pensioen
 • berekening van uw optimaal loon
 • antwoorden op veelgestelde vragen

Hierbij houden we rekening met de wisselwerking tussen enerzijds de hoogte van uw loon en anderzijds uw sociale bijdrage en de belastingen die u en uw vennootschap moeten betalen. Met dit dossier als leidraad maakt u (opnieuw) optimaal gebruik van de belangrijkste vorm van bezoldiging: uw loon.

Deze Praktische Gids 2017 is er speciaal voor... 

iedere zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap

 • die zich een fiscaal optimaal loon wil uitkeren

Deze Praktische Gids 2017 is samengesteld door... 

Dorine Aneca

 • fiscaal jurist, AFJ bvba

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator

In deze Praktische Gids 2017 leest u...

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Inleiding

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?

1.1. Alle beloningen

1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.

1.3. Huur wordt soms ook aanzien als loon

1.4. Voordelen van alle aard

2. Wat valt er niet onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?

2.1. Dividend

2.2. Kosten eigen aan de vennootschap

2.3. Maaltijdcheques

3. Wanneer is uw loon belastbaar?

3.1. Zodra uw loon ‘toegekend’ is

3.2. Wat met uw loon geboekt via de rekening-courant?

3.3. Wat met uw loon geboekt als ‘toe te rekenen kosten’?

4. Hoeveel loon moet u precies opnemen?

4.1. Is er een minimumloon dat u verplicht moet opnemen?

4.2. Is er een maximumloon dat u mag opnemen?

Hoofdstuk 2. Uw loon en de sociale­zekerheids­bijdragen

1. Is de hoogte van uw loon van belang voor uw sociale bijdragen?

2. Wat zijn ‘socialezekerheidsbijdragen’ en wat krijgt u ervoor in ruil?

2.1. Gezinsbijslagen

2.2. Ziekte- en invaliditeitsverzekering

2.3. Pensioen

3. Hoe worden de sociale bijdragen berekend?

3.1. Afschaffing van het ‘drie jaar terug’-principe

3.2. Berekening van de sociale bijdragen op uw loon van het jaar zelf

3.3. Wel eerst voorlopige bijdragen betalen op uw loon van drie jaar terug?

3.4. Kunt u die voorlopige bijdragen verhogen of verlagen?

3.5. Regularisatie of definitieve sociale bijdragen

4. Hoe worden de sociale bijdragen voor starters berekend?

4.1. U start als zelfstandige in het eerste kwartaal van 2017

4.2. U start als zelfstandige in het tweede, derde of vierde kwartaal van 2017

Hoofdstuk 3. Uw loon en de bedrijfs­voorheffing

1. Is de hoogte van uw loon van belang voor de bedrijfsvoorheffing?

2. Wat is de ‘bedrijfsvoorheffing’?

3. Hoe wordt de bedrijfsvoorheffing berekend?

4. Welke formaliteiten komen erbij kijken?

5. Wat indien de bedrijfsvoorheffing niet of te laat ingehouden wordt?

5.1. Interesten

5.2. Boetes

5.3. Sanctie: bedrijfsvoorheffing als loon

5.4. Werken via een voorschot op uw loon als oplossing?

6. Moet er ook nog bedrijfsvoorheffing ingehouden worden als u reeds voorafbetaalt?

Hoofdstuk 4. Uw loon en de personen­belasting

1. Is de hoogte van uw loon van belang voor uw personenbelasting?

2. Tarieven in de personenbelasting

3. Laat het belastingvrij minimum niet liggen

4. Gun uzelf ook nog een belastingkrediet

5. Forfaitaire kostenaftrek of werkelijke kosten inbrengen?

Hoofdstuk 5. Uw loon en de vennoot­schaps­belasting

1. Is de hoogte van uw loon van belang voor uw vennootschap?

2. Tarieven in de vennootschapsbelasting

2.1. Gewoon tarief

2.2. Verlaagd tarief

3. Wanneer mag uw vennootschap dat verlaagd tarief toepassen?

3.1. Belastbaar resultaat van minder dan € 322.500

3.2. Geen dividenduitkering van meer dan 13% van het gestort kapitaal

3.3. Niet te veel beleggen in aandelen

3.4. Minimumloon opnemen

3.5. De aandelen van de vennootschap zijn voor minstens 50% in handen van privépersonen

4. Is uw loon een aftrekbare beroepskost voor uw vennootschap?

4.1. Fiche 281.20 opmaken

4.2. Wat als dat niet gebeurt?

5. Is er een btw-aspect verbonden aan het loon als bedrijfsleider?

6. Invloed van uw loon op de zgn. notionele interestaftrek

6.1. Wat is die ‘notionele interestaftrek’ ook alweer?

6.2. Wat is het fiscaal voordeel ervan?

6.3. Heeft de hoogte van uw loon een invloed op de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 6. Uw loon en uw extralegaal ­pensioen

1. Vier pijlers van uw pensioen

1.1. Pijler 1: wettelijk pensioen

1.2. Pijler 2: pensioenopbouw via uw beroepsinkomen

1.3. Pijler 3: pensioenopbouw via uw privémiddelen

1.4. Pijler 4: pensioenopbouw via het inkomen uit uw privévermogen

2. Is de hoogte van uw loon van belang voor uw extralegaal pensioen?

3. Welk loon telt mee voor de opbouw van uw extralegaal pensioen?

4. Wat dan met uw jaarlijks tantième?

5. Groepsverzekering of IPT?

5.1. Wat is dat?

5.2. Vergeet de zgn. backservice niet!

5.3. Hoe wordt u belast op uw pensioenbijdragen en op uw kapitaaluitkering?

6. Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

6.1. Gewoon VAPZ

6.2. Sociaal VAPZ

6.3. Hoe wordt u belast op uw VAPZ?

7. Eerst de groepsverzekering (IPT) of eerst het VAPZ?

8. Wat met de interne pensioenbelofte?

8.1. Afgeschaft door de Programmawet van 22 juni 2012

8.2. Wat met de bestaande pensioenbelofte?

Hoofdstuk 7. Uw optimaal loon, hoe berekent u dat?

1. Stap 1: vertrek van uw belastingvrij minimum

1.1. Principe

1.2. Hoeveel is dat dan?

2. Stap 2: bruteer met uw forfaitaire kostenaftrek

2.1. Principe

2.2. Hoeveel is dat dan?

3. Stap 3: tel er uw sociale bijdragen bij

3.1. Principe

3.2. Hoeveel is dat dan?

4. Stap 4: tel er uw fiscaal aftrekbare uitgaven bij

4.1. Principe

4.2. Hoeveel is dat dan?

5. Stap 5: tel er uw belasting­verminderingen bij

5.1. Principe

5.2. Hoeveel is dat dan?

6. Overzicht

6.1. Drie categorieën

6.2. Basisprincipes

6.3. Optimale strategie

Hoofdstuk 8. Enkele vaak gestelde vragen over uw loon voor u beantwoord

1. Volgens de statuten van uw vennootschap bent u onbezoldigd, maar u neemt toch een loon op. Mag dat?

1.1. Mag dat fiscaal gezien?

1.2. Mag dat sociaalrechtelijk gezien?

1.3. Mag dat juridisch gezien?

2. Wat doet u het best om het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te genieten: uw winst nog verminderen of meer loon opnemen?

2.1. U moet een minimumloon opnemen voor het verlaagd tarief

2.2. Wat als u zorgt voor minder winst? Is dat geen betere oplossing?

3. Uw loon spreiden over u en uw partner, is dat een goed idee?

3.1. Heeft uw partner al eigen inkomsten?

3.2. Heeft het effect op de sociale bijdragen?

3.3. Nog andere aandachtspunten?

4. Geen of minder loon opnemen, is dat een goed idee?

4.1. Voordelen

4.2. Nadelen

4.3. Is dat geen zgn. fiscaal misbruik?

5. Heeft het voordelen om uw loon op uw rekening-courant te laten boeken?

6. Hoeveel loon moet u opnemen om geen vervelende vragen van de fiscus te krijgen?

7. Kunt u als zaakvoerder uw loon indexeren?

8. Iedere maand een ander loon opnemen, is dat een probleem?

9. Eens wat meer loon nodig? Wat zijn uw opties?

10. Herkwalificatie van huur als loon, is dat wel altijd zo nadelig?

10.1. Huurherkwalificatie

10.2. Uw partner is mede-eigenaar

10.3. Meer huur vragen dan de fiscale grens en uw loon verlagen

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

94 €

74,00 

Enkel met actief abonnement
82
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

94,00 

82
Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00