Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

De jaarrekening

Hoe de jaarrekening van een bedrijf correct 'lezen'?

Een Praktische Gids 2017 over... 

samengevat

Dit dossier ontrafelt voor u stap voor stap en met concrete voorbeelden de geheimen achter de cijfers van een jaarrekening. U kunt de cijfers interpreteren en daardoor nog veiliger ondernemen en betalingsmoeilijkheden met klanten vermijden. En u kunt altijd een gepast antwoord geven op moeilijke vragen! In deze editie geven we ook een overzicht van de wijzigingen vanaf boekjaar 2016 voor de zgn. microvennootschappen. Deze zijn al van belang bij het afsluiten van het huidige boekjaar.

in detail

De jaarrekeningen van de meeste vennootschappen zijn via internet gratis en onmiddellijk beschikbaar. U kunt ze dus gemakkelijk gebruiken als bron van informatie over uw eigen bedrijf en de bedrijven waarmee u zakendoet. Dit dossier ontleedt een jaarrekening op een zeer praktische en verstaanbare manier:

 • Hoe is een jaarrekening opgebouwd?
 • Hoe 'leest' u een jaarrekening?
 • Wat leert u uit uw eigen jaarrekening?
 • Welke conclusies kunnen andere bedrijven trekken
  uit uw jaarrekening?
 • Wat leert u uit de jaarrekening van andere bedrijven?
 • Welke conclusies kunt u trekken uit de jaarrekening van concurrenten en klanten?

Met kennis van zaken ontdekt u snel welke geheimen er verborgen zitten achter uw eigen jaarrekening en achter die van concurrenten en klanten. Zo kunt u de risico's beperken en nog veiliger zakendoen.

Deze Praktische Gids 2017 is er speciaal voor... 

de zaakvoerder, de bestuurder

 • die de jaarrekening van zijn eigen vennootschap en van andere vennootschappen wil ontcijferen en de juiste conclusies wil trekken

Deze Praktische Gids 2017 is samengesteld door... 

Karel Nijs

 • partner, Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren bvba

Bruno Bosch

 • hoofdredacteur Indicator

In deze Praktische Gids 2017 leest u...

Inhoudstafel

Deel 1. Wat staat er (niet) in een jaarrekening?

1. Enkele algemeenheden en nuttige weetjes

1.1. Het opvragen van een jaarrekening

1.2. Het eerste wat u ‘ziet’ als de jaarrekening voor u ligt

2. De bezittingen van de vennootschap (activa)

2.1. Wat u vooraf moet weten

2.2. Voorstelling van de activa

3. De schulden van de vennootschap (passiva)

3.1. Voorstelling van de passiva

3.2. Kapitaal

3.3. Uitgiftepremies

3.4. Herwaarderingsmeerwaarden

3.5. Reserves

3.6. Overgedragen winsten (verlies)

3.7. Kapitaalsubsidies

3.8. Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het nettoactief

3.9. Voorzieningen voor risico’s en kosten

3.10. Uitgestelde belastingen

3.11. Schulden

3.12. Overlopende rekeningen

4. De winst- en verliesrekening (resultatenrekening en -verwerking)

4.1. Voorstelling van de resultatenrekening

4.2. Het begrip ‘niet-recurrent’

4.3. Brutomarge

4.4. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen

4.5. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

4.6. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa

4.7. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

4.8. Voorzieningen voor risico’s en kosten

4.9. Andere bedrijfskosten

4.10. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten

4.11. Financiële opbrengsten en kosten

4.12. Onttrekking aan/overboeking naar de uitgestelde belastingen

4.13. Onttrekking aan/overboeking naar de belastingvrije reserves

4.14. Belastingen

4.15. Resultaatverwerking

5. Toelichting

5.1. Opbouw

5.2. Staat van de vaste activa

5.3. Inlichtingen omtrent de deelnemingen

5.4. Staat van het kapitaal

5.5. Staat van de schulden

5.6. Resultaten

5.7. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

5.8. Betrekkingen met verbonden ondernemingen, bestuurders, zaakvoerders en commissarissen

5.9. Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden

5.10. Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening

5.11. Sociale balans

5.12. Waarderingsregels, jaarverslag en verslag van de commissaris(sen)

Deel 2. Wat kunt u allemaal afleiden uit de jaarrekening?

1. Een jaarrekening lezen, hoe doet u dat?

1.1. Steeds kritisch beoordelen

1.2. Cijfers alleen zeggen niet alles

1.3. Wat vindt u niet in de jaarrekening?

2. Wat kunt u leren over de vaste activa?

2.1. Materiële vaste activa

2.2. Financiële vaste activa

3. Wat kunt u leren over de schulden?

3.1. Gewaarborgde schulden of niet?

4. Hoe kunt u zien of een vennootschap gezond is?

4.1. Wettelijke bepalingen

4.2. Ratio’s

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

94 €

74,00 

Enkel met actief abonnement
67
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

94,00 

67
Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00