Indicator Online

016 35 99 00

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking

Indicator (verder ‘wij‘), een businessunit van ELS Belgium nv, neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Indicator uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Indicator op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming.

Daarbij stelt Indicator zich tot doel om de wet- en regelgeving in verband met persoonsgegevens zoveel mogelijk na te leven.

De verantwoordelijke voor de verwerking is ELS Belgium, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nr. 436.181.878, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139 - bus 6. Voor zover het gaat om de verwerking ‘klantenbeheer’ deelt Indicator de verantwoordelijkheid gezamenlijk met Larcier Group, eveneens een businessunit van ELS Belgium nv.

Voor alle vragen omtrent deze verklaring en het beleid op het vlak van gegevensverwerking kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen, kunnen wij u om vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Indicator gegevens?

Indicator verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u zich bij ons abonneert op een (papieren of elektronische) adviesbrief, wanneer u een boek of dossier bestelt, wanneer u zich inschrijft voor een seminarie of studiedag, wanneer u zich inschrijft op ons gratis e-zine, wanneer u schrijft voor onze publicaties of opleidingen verzorgt of wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt.

In bepaalde gevallen verwerkt Indicator ook gegevens die het verkrijgt van derde partijen, met de bedoeling u interessante aanbiedingen voor te stellen. In dat geval wordt u geïnformeerd over de bron waar wij de gegevens hebben bekomen. Gaat het om elektronische contactgegevens (e-mailadressen), vragen wij u waar nodig, zoals voor prospecten die geen enkele klantenrelatie met ons hebben, voorafgaandelijk toestemming om u commerciële of publicitaire berichten te versturen.

Voor zover Indicator het klantenbeheer gemeenschappelijk voert met Larcier Group, worden de gegevens van klanten door beide uitgeverijen verwerkt en tussen hen uitgewisseld, in het bijzonder om aldus de bestaande abonnementen te kunnen synchroniseren.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Indicator?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer, alsook de gegevens over uw abonnementen, bestellingen, inschrijvingen of andere contacten.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet. Bij een bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt, waarover u meer informatie kunt vinden in ons beleid inzake privacy en cookies.

In het kader van de Privacywetgeving heeft u het recht uw persoonlijke gegevens die door ELS Belgium nv bewaard worden op te vragen. Vul hiervoor dit formulier in.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Indicator gegevens?

De gegevens die wij verzamelen, verwerken wij voor onze abonnementenadministratie, het klantenbeheer, het leveren van de producten of diensten die u aanvraagt, bestelt, de opleidingen waarvoor u zich inschrijft en/of het beheer van de relatie met u als auteur of opleider. Ze worden ook gebruikt voor de promotie van andere producten en diensten van Indicator en/of Larcier Group, zoals promotionele aanbiedingen. Het is ook mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt om met u te kunnen communiceren als belanghebbende in andere relaties.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruiker. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verzameling en verwerking van gegevens door Indicator?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw abonnement, bestelling en/of inschrijving. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.
De verwerking kan ook gebaseerd zijn op de toestemming die u ons bezorgt, met name als u een prospect bent die wij commerciële of publicitaire berichten willen versturen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden door Indicator en, waar toepasselijk, gezamenlijk met Larcier Group, hoofdzakelijk intern verwerkt. Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden die voor ons de gegevens verwerken, de zogenaamde verwerkers. Dan is het mogelijk dat uw gegevens aan deze verwerkers bezorgd worden, maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van Indicator, in voorkomend geval samen met Larcier Group.
Soms zijn wij ook verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. In dat geval gaan wij na of aan alle voorwaarden daartoe is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen (buiten de Europese Unie) of internationale organisaties. Als dat gebeurt, bijvoorbeeld in het kader van de opslag van gegevens, zorgen wij ervoor dat de doorgifte gebeurt naar derde landen die een adequaat beschermingsniveau bieden dan wel dat er aan de doorgifte passende waarborgen verbonden zijn of dat een van de afwijkingen die de regelgeving voorziet, zoals de uitvoering van de contractuele relatie, van toepassing is. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Hoelang verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij met u een contractuele relatie, als klant, abonnee, leverancier, auteur of opleider hebben. Ook na afloop van die relatie blijven wij uw gegevens bewaren, gedurende de verjaringstermijn, dit is de periode waarin wij aangesproken kunnen worden voor de uitvoering van deze relatie. Deze bedraagt in beginsel tien jaar.

Gegevens van prospecten verwerken wij zolang de betrokkene niet aangeeft dat hij of zij uitgeschreven wil worden of dat zijn of haar gegevens niet meer gebruikt mogen worden voor doeleinden van direct marketing.

Uw rechten

De regelgeving kent u meerdere rechten toe.
U kunt zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door Indicator en/of Larcier Group voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van Indicator en/of Larcier Group, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U kunt daarbij aangeven of uw verzet betrekking heeft op Indicator of Larcier Group dan wel op beide uitgeverijen.
U kunt steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij onze klantenservice via dit formulier, met een bewijs van uw identiteit. Dit vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens meegedeeld worden aan iemand die daar geen recht op heeft.
In de mate dat de verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, kunt u zich tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzetten. U moet er dan wel rekening mee houden dat uw verzet ertoe leidt dat wij u niet langer op dezelfde manier kunnen bedienen. Bovendien gaan wij na of onze belangen niet zwaarder doorwegen, in welk geval de verwerking verdergezet wordt.
Waar de verwerking gebaseerd is op toestemming, zoals bij het gebruik van uw elektronische contactgegevens voor direct marketing doeleinden, kunt u deze altijd intrekken, via de mogelijkheid tot uitschrijving die u geboden wordt of via een specifieke communicatie daartoe aan onze klantenservice.

Beveiligingsmaatregelen

Indicator neemt passende maatregelen, zowel technisch als organisatorisch, om uw persoonsgegevens zoveel als mogelijk te beveiligen. Daarbij richten wij ons tot de normen die in onze activiteitensector gebruikelijk toegepast worden.

Wijzigingen

Indicator behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers gemeld worden.

Versie 20180525_v1