Indicator Online
 
Onze oplossingen

Indicator

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking

INDICATOR nv (verder 'wij') neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt INDICATOR nv uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van INDICATOR nv op het vlak van gegevensverwerking.

Daarbij stelt INDICATOR nv zich tot doel om de wet- en regelgeving in verband met de bescherming van persoonsgegevens zo veel mogelijk na te leven.

De verantwoordelijke voor de verwerking is INDICATOR nv, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nr. 0887.611.663, met zetel te 3000 Leuven, Tiensesteenweg 306 . Voor zover het gaat om de verwerking ‘klantenbeheer’ deelt INDICATOR nv de verantwoordelijkheid gezamenlijk met LARCIER nv, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 436.181.878, Hoogstraat 139 bus 6 te 1000 Brussel.

Voor alle vragen omtrent deze verklaring en het beleid op het vlak van gegevensverwerking kunt u steeds contact opnemen met onze Klantenservice. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij er zeker van zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt INDICATOR nv gegevens?

INDICATOR nv verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u zich bij ons abonneert op een (papieren dan wel elektronische) adviesbrief, wanneer u een boek of dossier bestelt, wanneer u zich inschrijft voor een seminarie of studiedag, wanneer u zich inschrijft op ons gratis e-zine of wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt. In bepaalde gevallen verwerkt INDICATOR nv ook gegevens die het verkrijgt van derde partijen, met de bedoeling u interessante aanbiedingen voor te stellen. Voor zover INDICATOR nv het klantenbeheer gemeenschappelijk voert met LARCIER nv, worden de gegevens van klanten door beide uitgeverijen verwerkt en tussen hen uitgewisseld.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt INDICATOR nv?

Het gaat over de gegevens die u ons daarbij meedeelt, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer, alsook de gegevens over uw abonnementen, bestellingen, inschrijvingen of ander contacten.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt, waarover u meer informatie kunt vinden in ons beleid inzake Privacy en cookies .

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt INDICATOR nv gegevens?

De gegevens die wij verzamelen, verwerken wij voor onze abonnementenadministratie, het klantenbeheer, het leveren van de producten of diensten die u aanvraagt, bestelt of waarvoor u zich inschrijft, en de promotie van andere producten en diensten van INDICATOR nv en/of LARCIER nv, zoals promotionele aanbiedingen. Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zo veel mogelijk af op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verzameling en verwerking van gegevens door INDICATOR nv?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw abonnement, bestelling en/of inschrijving. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen. De verwerking kan ook gebaseerd zijn op de toestemming die u ons bezorgt, met name door uw gegevens via de website in te vullen of aan ons te bezorgen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden door INDICATOR nv en, waar toepasselijk, gezamenlijk met LARCIER nv hoofdzakelijk intern verwerkt. Het is mogelijk dat wij voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden. Dan is het mogelijk dat uw gegevens aan deze derden bezorgd worden, maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van INDICATOR nv en, in het voorkomende geval, LARCIER nv. Soms zijn wij ook verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen (buiten de Europese Unie) of internationale organisaties.

Uw rechten

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door INDICATOR nv en/of LARCIER nv voor directmarketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte gehouden te worden van de aanbiedingen van INDICATOR nv en/of LARCIER nv, dan kunt u eveneens contact opnemen met onze Klantenservice. U kunt daarbij steeds aangeven of uw verzet betrekking heeft op INDICATOR nv of LARCIER nv dan wel beide uitgeverijen. U kunt steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij onze Klantenservice, met een bewijs van uw identiteit. Dit vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens meegedeeld worden aan iemand die daar geen recht op heeft.

Wijzigingen

INDICATOR nv behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers gemeld worden.